މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ

 

 

                                    ނަންބަރު: (IUL)285-D/285/2019/9

 

އިޢުލާން

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ

 

               މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން އަންނަ ހެނބަދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި އަދި ގޭބިސީތަކުން އުފެދޭ ކުނި ނެގުމަށް ގާޑިއަލެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، ގާޑިއަލެއް ކުއްޔަށް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ސިޓީއަކާއެކު 24 ފެބުރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އަގު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅާއިރު ދުވަހު ކުއްޔަށް ދެވޭނެއަގު އަދި މަހުކުއްޔަށް ދެވޭނެއަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

09 ޖުމާދިލްޢާޚިރް 1440

14 ފެބުރުއަރީ 2019

 

 

                           އާދަމް ސަމީރު

                                    ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

14 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ