މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާބެހޭ

 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ.ހެނބަދޫ

 

                                 ނަންބަރު: IUL)285-D/285/2019/8)

 

އިޢުލާން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާބެހޭ

               މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން އަންނަ ހެނބަދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގައި ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ، ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 ފެބުރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ސެންޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މި ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

  ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

09 ޖުމާދިލްޢާޚިރް 1440

14 ފެބުރުއަރީ 2019

 

 

                           އާދަމް ސަމީރު

                                       ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

14 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ