މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: ޖޭ- ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ޅ.ކުރެންދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު: 16 ޖަނަވަރީ 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 15 ޖަނަވަރީ 2024
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:
  7. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުލްޖަލީލު ފެންނާގެ/ޅ.ނައިފަރު
  8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާރިފް ކިނާރާގެ/ޅ.ނައިފަރު  

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

19 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

20 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ