މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ނަންބަރުތައް

މިނިސްޓްރީގެ އޮޕަރޭޓަރ ނަންބަރު:- 3322625     އީ-މެއިލް: [email protected]     ފެކްސް:3326558          

އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭބައި

1.       މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ                                                               3339236 , 3339250

2.       ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް                                      3339218, 3339258,3339282 

3.       މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި                                                              3339286 ، 3339241

4.       އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ                                                            3339278 ، 3339283

5.       ޕްލޭނިން އެންޑް ޕްރޮގޮރާމް ކޯރޑިނޭޝަން                                      3339259, 3339275 ,3339287

6.       ލީގަލް ސާރވިސް                                                                     3339273 

7.       ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް                                             3339239, 3339211 ,3339217 

8.       ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް                                                          3339254 ,3339234 ، 3339280 

މަސްވެރިކަމާބެހޭބައި

1.       އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަންތަނުގެ ލައިސެންސް ނެގުން                           3305035, 3305038, 3341836

2.       މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ބެނުންކުރާ ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ         3305035, 3305038, 3341836

          އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ހޯދުން                                                             

3.       އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަހާއި މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ

           ތަންތަނުގެ ލައިސަންސް ނެގުން                                                 3305035, 3305038, 3341836    

4.       ކެޗް ސެޓްފިކެޓް (ހުޅުލެ)                                                           7976061

5.       މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު                      3339274  , 3339257 ، 3339240

6.       މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑީސަލް އިންޖީނު މަޢާފުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު     3339257,  3339276  ,3333233 

7.       މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު                                     3339272 ، 3339274

8.       އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނެގުން    3305035, 3305038, 3341836

9.       މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން        3305035, 3305038, 3341836

10.      ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން               3305035, 3305038, 3341836

11.    އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ                                             3339274 ، 3339267  , 3339268

12.    އައިސްފްލާންޓްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު                                       3339274,  33392573339205, 

13.    މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމަށް ދޫކުރާ "ކަލެކްޝަން ޕާމިޓް" ގެ ހުއްދަ ހޯދުން   3339276,  3339274

14.    މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު                                   3339240، 3339257,   3339274

15.    މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީންއާއި ކޯޕަރޭޓިވްސް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު                       3339274 ، 3339240  

16.    މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރ                                                              3223238 ، 3322242

17.    ފިޝަރީސް ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރ (ވިލިނގިލި)                                    3339213, 3339274

18.    މަސްވެރިކަމުގެ ސަބްސިޑީ                                                             3339289

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭބައި

1.       އެމަޖެންސީ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން                                           3339229 ، 3339226 , 3339246

2.       ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުން              3303743 ، 3339226, 3303742

3.       ކެމިކަލް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ލައިސަންސް ސަރވިސަސް                      3339208 , 3339246

4.       ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓޭޝަން                                                  6520076

5.       ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުން                             3330374 ، 3303742, 3339226,

6.       ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  3303743 ، 3339246 , 3339226

7.       ފަޅުރަށް ތަކާބެހޭ ބައި                                                               3339260 , 3339204  , 3339256

8.       ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓޭޝަން                                                     7541691

9.       ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ސަބްސިޑީ                                                        3339209

10.    ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދިރޭ މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުން                                 3339212 ، 3303743 , 7503161

11.    ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި އޭގެ ބާވަތްތައް ބަލައި ފާސްކުރުން    3339212, 3303743 , 7503161  

12.    ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ދިރޭޖަނަވާރު ބަލާ ފާސްކުރުން                             3339212, 3303743 , 7503161

13.    ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި                                                           3339219                        

 

1. އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮ އެގްރިކަލްޗްރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްް                       3339214                                       

23 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ