ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
Fianance Iulaan baathilukurumaai gulhey

c

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާމެންދޫ  / ދިވެހިރާއްޖެ          

 

ނަންބަރ: (IUL)403-M/403/2019/21 

އިޢުލާނު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)403-A/403/2019/19 (27 ޖަނަވަރީ 2019) އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާއިގުޅޭ

              އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން 15 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ކުރެވުނު މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)403-A/403/2019/8 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާތީ، ފައިނޭންސް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން 27 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)403-A/403/2019/19  އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

         29 ޖުމާދަލްޢޫލާ 1440

               04 ޖަނަވަރީ 2019

 

 

                                                  ޙުސައިން ހަބީބު ޢަލީ

                                                 ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް

04 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ