ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ.

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/006

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ގެ ހެޑްއޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (GMIZL/IUL/PROC/2019/003) ގައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢޫލާން ކުރަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުން

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް. އެލް ހެޑް އޮފީސް  /  ފެންބިލްޑިންގ / 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އާދިއްތަ

10 ފެބްރުއަރީ 2019

13:30 ފެށިގެން

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ހޯމަ

11 ފެބްރުއަރީ 2019

10:00 ގައި

ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

އާދިއްތަ

17 ފެބްރުއަރީ 2019

10:00 ގައި

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް، އިޢުލާން ނަންބަރު GMIZL/IUL/PROC/2019/003))  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ފެބްރުއަރީ 2019

28 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1440

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                            Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                    Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                 Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

03 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ