ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެނޭޖްމަންޓް އޯޑިޓެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

                              ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/005

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

(GMIZL/IUL/PROC/2018/002) ގައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް. އެލް ހެޑް އޮފީސް  /  ފެންބިލްޑިންގ / 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އާދިއްތަ

10 ފެބްރުއަރީ 2019

10:00 ގައި

ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

ބުރާސްފަތި

14 ފެބްރުއަރީ 2019

10:00 ގައި

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް، އިޢުލާން ނަންބަރު (GMIZL/IUL/PROC/2019/002)  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ފެބްރުއަރީ 2019

28 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1440

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                                      Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                         Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                     Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

31 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ