މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު: 06/IUL)23-ES/1/2014 ) ގައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރުގެ މަޤާމާއި ނަންބަރު: 02/IUL)23-ES/1/2014 )  އިޢުލާނުގައިވާ ސީނިއަރ ފާމަސިސްޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް މިވަގުތު ބޭނުންނުވާތީ، އެ 2 މަޤާމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

މަޤާމު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް: MS1

މުސާރަ

މަހަކު -/5610 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ

ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / އައި.ޓީ ސެކްޝަން

މަޤާމު

ސީނިއަރ ފާމަސިސްޓް 

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ރޭންކް: MS3

މުސާރަ

މަހަކު -/7035 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/2500 ރުފިޔާ

ޑިވިޝަން

މެޑިސިންގ އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް

ސެކްޝަން

ރެގިއުލޭޝަން / އެމް.ޓީ.ޖީ 

21 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ