ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
3 ވަނަ ޓީ ޓްވެންޓީ ޕްރީމިޔަރ ލީގް

ޓީ 20 ޕްރީމިޔަރ ލީގް 2019

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2019/003ނަންބަރ:

ޓީ ޓްވެންޓީ ޕްރީމިޔަރ ލީގް 2019


މި ބޯރޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 3ވަނަ ޓީ ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް 8 ފެބުރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިބޯރޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ އަދި ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

ވީމާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ، ފަރާތްތަކުން ލިޔުމަކުން މި މަހުގެ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިބޯރޑަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 އަލީ ފާއިޒް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


21 ޖަނަވަރީ 2019

20 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ