ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި - ފަހާނާ ބަރިއެއް ހެދުމަށް

އެކުވެނި އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ފާހާނާ ބަރިއެއް ހެދުމަށް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2019/002ނަންބަރ:

އެކުވެނި އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ފާހާނާ ހެދުމަށް


ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން އިމާރާތާއި ޖެހިގެން ވާ ހުސްބިމުގައި، މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފާހާނާ ބަރިއެއް ހަދާދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. މައުލޫމާތް ސާފުކުރުމަށްފަހު 27 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 އަލީ ފާއިޒް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


15 ޖަނަވަރީ 2019

17 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ