ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލް/މެޝިނަރީސް 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/001

 

ކ. ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވެހިކަލް/މެޝިނަރީސް ތަކެއް، ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރޯޑް މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްތަކަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ވެހިކަލް/މެޝިނަރީސް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތަށް ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރު  (TCL/PROC-TA/2018/003) ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ބޭނުންވާ އަދަދު

ވެހިކަލްގެ ނަން

ވެހިކަލްގެ ސައިޒް

01

ޑަމްޕް ލޮރީ

15 ޓަނު

01

އެކްސްކަވޭޓަރ

330 ނުވަތަ ބޮޑު

01

ވީލް ލޯރޑަރ

13 ޓަނު ނުވަތަ ބޮޑު

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރވުން

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ހެޑް އޮފީސް

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

-

17 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 23 ޖަނަވަރީ 2019 އަށް

08:30 އިން  15:00 އަށް

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުން

އާދީއްތަ

27 ޖަނަވަރީ 2019

10:30 ގައި

ބިޑް ހުށައެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

ބުރާސްފަތި

31 ޖަނަވަރީ 2019

10:30 ގައި

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅޭ:

 

  • ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
  • ބީލަން ބާޠިލްވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120  (ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކާއި އެކުއެވެ.

މި ބީލަމަށް މާކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

16 ޖަނަވަރީ 2019

10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                                               Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                 Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                              Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

16 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ