ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން - ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް

ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2019/001ނަންބަރ:

ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން މަރާމާތްކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ


ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން މަރާމާތުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ، މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ކްރިކެޓް ޕެވެލިއަން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް މަރާމާތުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކުން 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. މައުލޫމާތް ސާފުކުރުމަށްފަހު 23 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 އަލީ ފާއިޒް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


14 ޖަނަވަރީ 2019

14 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ