އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

2019 އޭޕްރިލް 06 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވާލައި، އެ ލިސްޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާތީ، ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖަނަވަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށް، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޖުމާދުލްއޫލާ 1440

10 ޖަނަވަރީ 2019

10 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ