ޑްރަގް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިކޯޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Computer system x 2

System:

i5

RAM:

4GB

Disk space:

1TB

Monitor:

19 inch display

Warranty:

Minimum 1 year

Graphics:

Built-in graphics

Peripherals:

Wired Keyboard and mouse

Computer system x 1

System:

i7

RAM:

4GB

Disk space:

1TB

Monitor:

27 inch HD display

Warranty:

Minimum 1 year

Graphics:

1GB graphics card

Peripherals:

Wired Keyboard and mouse

24port Network switch x 1

Subtype:

Gigabit Ethernet

Ports

24x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP

Capacity:

Virtual Interfaces (VLANs) per port for 802.1q: 64

QoS hardware queues: 4

VLAN tags per device:4096

Manufacturer:

Dell*

Interfaces:

24x 1000Base-T RJ-45

2x Ethernet 1000 – SFP (mini-GBIC)

1x serial (RS-232) DB-9 management

Miscellaneous:

Rack mounting kit included

Height (Rack units) 1 m

Performance:

35.6 Mpps, 48GBps

·         We recommended Dell as we currently use Dell switches and using other brands might ensue in compatibility issues. Note: Manufacturer is only recommended for the network switch.

Scanner x 1

Memory capacity:

256mb

Power Source:

AC: 220 – 240 V, 50/60 Hz

ADF (Automatic Document Feeder) :

Up to 50 pages (Paper: 80g/m2 Legal size, or less than 5mm)

Document size:

Multiple Paper:

Width: 51 to 215.9mm

Length: 51 to 355.6mm

 

Single Paper:

Width: 51 to 215.9mm

Length: 51 to 5000mm

TWAIN compliant:

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Colour Depth:

Input: 30 bit colour processing

Output: 24 bit colour processing

Resolution:

Interpolated: Up to 1200 dpi x 1200 dpi

Optical: Up to 600dpi x 600dpi

Scanning width:

215mm

USB:

USB 2.0 / USB 3.0

LAN:

Ethernet UTP cable category 6 or later

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެވޭނީ ހުރިހާ އައިޓަމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ތައް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މާކްސް ދޭނެ ގޮތް:

- އަގަށް : %70 ( އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށައަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓް )

- ޑެލިވަރީ މުއްދަތު : (އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

- ތަޖުރިބާ : (2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް "އައިޓީ ހާރޑްވެއަރ" އެންމެގިނައިން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

     އަންދާސީ ހިސާބެވެ.  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅޭނީ ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ އައިޓަމްތަކައް އެއް-

- ޖީ.އެސް.ޓީ. އަށްވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅުން

- އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.    

- އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ. 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

- ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން. 

- އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.    

- ޖީ.އެސް.ޓީ. އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

- ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 30 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.

- އިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުން.

- ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެ

  އޮފީސްތަކުން ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓާރ ފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.

- ކުންފުންޏެއް ނަމަ އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

އަންދާސީ ހިސާބު 14 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ  ބޭރުގައި   އިޢުލާން   ނަންބަރު  އަދި "އައިޓީ ހާރޑްވެއަރ ވިއްކުމަށް އެދި"  ލިޔެވިފައި   އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި  ތިރީގައިވާގޮތަށް  އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ޖެނެރަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން

އަންދާސީ  ހިސާބު ހުޅުވާނީ 14 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ  މީޓިންގ ރޫމްގައި، ހުށަހެޅި    ފަރާތްތަކުގެ    ނުވަތަ     އެފަރާތުން    ކަނޑައެޅިފައިވާ   ފަރާތްތަކާ    އެއް    ހާޒިރީއެއްގައެވެ.

މިކަމާ  ބެހޭގޮތުން  އިތުރު  މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް         [email protected]             އަށް  މެއިލް  ކުރެއްވުން  އެދެމެވެ. ނުވަތަ 3018556 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

1 ޖުމާދުލްއޫލާ 1440

7 ޖަނަވަރީ 2019

07 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ