މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުންޏަށް ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 30 ޑިސެންބަރު 2013 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: MGPL-I/ADM/2013/46  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.           

20 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ