ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  1. މިމަރުކަޒުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަމްބަރ  GS17/IUL/2018/038, GS17/IUL/2018/049 ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި އަދި ނަމްބަރ GS17/IUL/2018/038 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖަނަވަރީ 02 އިން 2019 ޖަނަވަރީ 07  އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

   3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖަނަވަރީ 07  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

   4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖަނަވަރީ 08  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30  ގައި މިމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހުގައެވެ.

   5. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖަނަވަރީ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މިމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހުގައެވެ.

   6. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް 2019 ޖަނަވަރީ 02 އިން 2019 ޖަނަވަރީ 07  އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް މިމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

   7. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ސިރާޖުއްދީންމަގު، ފޮނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6800013

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީމެއިލް:[email protected]

02 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ