ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސުކޫލް ސެކިޔުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކުރުން

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  

           މިމަރުކަޒުގެ އިއުލާން ނަންބަރ GS04/2018/IU/35  އަށް މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށައެޅުއްވި ބިޑް ތަކަކީ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ އުސޫލް ކަމަށްވާތީ، އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން!

2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  ވީމާ، މި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

        

އައިޓަމް / ތަފްސީލު

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

6 ޖެނުއަރީ 2019

އާދިއްތަ

11:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން

10 ޖެނުއަރީ 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒު

                

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތް                 70%                             
  • ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް      12%         

(6 މީހުންނާއި ހަމައަށް، މީހަކަށް 2 ޕޮއިންޓް)  

  • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ            18%                             

(ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 6 ޕޮއިންޓް، ގިނަވެގެން 3 އަހަރަށް)

 

      އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވަން ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ސިޓީއާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.                                                                                                 

               

ޝުކުރިއްޔާ

23 ރަބީއުލްޢާހިރު 1440

31 ޑިސެމްބަރ 2018

31 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ