ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

              2019 ވަނަ އަހަރު މިމަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް  ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00 އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި 20 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

                  20 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އެފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ  ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު ހިފައިގެން ދުރުވުމަށް ހަނދުމަފުޅުބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

              

ޝުކުރިއްޔާ

31 ޑިސެމްބަރ 2018

31 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ