މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން އަންނަ ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

                     

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ

   ކ. މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ                 

                                                          ނަމްބަރ:WDC/2018/17

                                            

އިޢުލާން

 

ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

        މި ކޮމެޓީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކ. މާފުށީ ޕްރިސުކޫލް ހޯލްގައިވާ 04 ރުއް ކަނޑައިދީ އެތަނުގައި ގުދަނެއް އިމާރާތް ކޮށްދިނުމާއިއެކު ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލުގެ އެންމެހައި މަރާމާތުތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްކަކުން 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އޮފީހަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 7722187 / 9538121 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                   30 ޑިސެމްބަރ 2018މ

 

 

 

                                     

 

30 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ