ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު (IUL)RS/1/2018/105 އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުވެ އެއަގުތަކަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެންނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

26 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ