މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްކޮލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  (IUL)337-C-AA/337/2018/42 : ނަމްބަރު                                               

 

 

އިޢުލާން

ކައުންސިލްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްކޮލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

         މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބޭ ކައުންސިލްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

         ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ޖެނުވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 08 ޖެނުވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

         އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުންއެދެމެވެ.

         25 ޑިސެމްބަރ 2018

25 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ