ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

           ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަން 12 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

-         ދޮންބެއްޔާ ދަނާލު

-         ސ. ހިތަދޫ ކެމްޕަސް 2

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 27 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކެމްޕަހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ.

ނޯޓް: 10 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)HC/2018/017) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަ ދެއްވާފައި ނުވާތީ މިއިޢުލާންވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

25 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ