މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ލައިޓިންގ އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

    މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ލައިޓިންގ އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 16 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL141-L/141/2018/296)

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.   

    މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 

 (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

24 ޑިސެންބަރު 2018

 

10:00

 

 

 

                    13 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440

20 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ