ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުން

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ކޮޅުމަޑުލު  އަތޮޅުގެ  މަރާމާތު  ކުރުމަށް ކުރި  (IUL)239-AHRI/239/2018/21       ( 07 އޮކްޓޯބަރ 2018 )  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް

ހުށަހެޅިފަރާތްތަށް އެކަށީގެނަވާވަރަށްވުރެ  މަދުކަމުން އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާތުކުރުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

10 ޑިސެމްބަރ 2018 ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00

13 ޑިސެމްބަރ 2018 ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               27 ރަބީޢުލްއައްވަލް  1440 ހ

               05 ޑިސެމަބަރ     2018 މ

 

                                                                ރިޟުވާން ޢަބދުﷲ

                                                          ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

          

      

05 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ