މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

                                                 ނަންބަރު: MTCC-HRAD/IU/2018/173

 

އިޢުލާން

 

"މަހާ ޖައްރާފު"ގެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން:

 

މިކުންފުނީގެ ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ "މަހާ ޖައްރާފު" ގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

 

#

މަޤާމް

އަސާސީ ޝަރުތު

މުސާރަ (ރުފިޔާ)

1

ސެކަންޑް އޮފިސަރ

  • ސެޓްފިކެޓް އޮފް  ކޮންޕީޓެންސީ : 1/II
  • ސެކަންޑް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 03 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން
  • އައި.އެސް.އެމް މިންގަނޑަށްފެތޭ ކޮމްޕީޓެންސީ ލައިސެންސް ލިބިފައިވުން.
  • މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއެކު ހީވާގި ކަމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 

ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން

1

އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރ

  • ސެޓްފިކެޓް އޮފް  ކޮންޕީޓެންސީ : 1/III
  • އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 01 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން

ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން

 

1

ޕައިޕް އޮޕަރޭޓަރ (އޭބަލް ބޮޑީ)                      

  •  ރޭޓިންގް ސެޓްފިކެޓް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މިންގަޑު (II/5
  • މަދުވެގެން މި މަޤާމުގައި 01 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން

 

 

އެހެނިހެން ޝަރުތު:   

                 އުމުރުން 55 އަހަރަށްވުރެ މަތީފަރާތަކަށް ނުވުން.

                 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި، ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހަތު ރަގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:       ކޮންޓްރެކްޓް

ޑިޕާރޓްމަންޓް:        ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:  މަހާ ޖައްރާފު

އެހެނިހެން އިނާޔަތް:     ފުޑް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން

                  މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސް

 

       ވީމާ،މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން  13 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީހަށް "ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯރމާއިއެކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިތަކެތި އީމެއިލް އިންވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފޯރމް ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން މި ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

      އީމެއިލް:       [email protected]

 

09 ޑިސެމްބަރ 2018

 

09 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ