ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 އަށް ކުރަންވާ ބައެއްމަސައްކަތުގެ

އިޢުލާން     

މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮއްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޑިސެމްބަރ 2018 ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1-  ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުން.

2-  ސްކޫލްގެ ފާހާނާތައް މަރާމާތުކުރުން.

3-  ސްކޫލްގެ ބައެއްތަންތަނުގައި ފްލޯޕެއިންޓްލުން.

4-  ސްކޫލްގެ އެކިއެކިތަންތަނުގެ ދޮރުތަކާއި ފެންލައިޓް ތަކުގެ ހުޅުބަދަލުކުރުން.

5-  ކުލާސްތަކުގެ ޑެސްކް މަރާމާތުކުރުން.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    29 ރަބީއުލްއައްވަލް    1440 ހ        

                    07 ޑިސެމްބަރ       2018 މ 

07 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ