މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ެމްޓީސީސީ އަށް ސުޒުކީ ކެރީ ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

                                                               ނަންބަރ: MTCC-PD/IU/2018/0169                                                                             

 

އިޢުލާން

 

އެމްޓީސީސީ އަށް ސުޒުކީ ކެރީ ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

އެމްޓީސީސީ އަށް 350 KG ގެ ސުޒުކީ ކެރީ ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޑިސެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ބޯޑް ރޫމް) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2018 ޑިސެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ބޯޑް ރޫމް) އަށް، ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                    

26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440 

  4 ޑިސެމްބަރ 2018

 

04 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ