ނާލާފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިބެހޭ

 

                                                  

2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިބެހޭ

2019 ވަނަ އަހަރު، މި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދެކޮޓަރިއާއި ސިޓީންގރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭގޮތަށް (ހިފައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއެކެ) ހުރި ގެއެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  ދެކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭގޮތަށް (ހިފައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއެކު) ހުރި ގެއެއް، މި ސްކޫލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައެޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚު

ގަޑި

ތަން    

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

18 ނޮވެމްބަރ 2018

އާދީއްތަ

11:00

ނާލާފުށީ ސްކޫލް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

22 ނޮވެމްބަރ 2018

ބުރާސްފަތި

11:00

ނާލާފުށީ ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.      

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ސްކޫލްގެ ނަމްބަރ 7952907 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

             12 ނޮވެމްބަރ 2018

       

 

 

 

 

       

                                                  

                                                         ޕްރިންސިޕަލް

12 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ