ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ހުޅުމާލެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ އިންޓީރިއަރ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

08 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ