މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ(.)

ނަމްބަރު: IUL 337/337/2018/34

އިޢުލާން

 

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ(.)

 

މިރަށު ނިރުގެ އަލްފާޟިލާ ޒުހައިރާ ޙަސަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    " ނިރު " އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 06 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : ނިރު
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: H-12/2010/07
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 07 މާރޗް 2010

       31 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

 

 

 

31 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ