އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮފީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޗާޕު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން:

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2018 އޮކްޓޫބަރު 24 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން:

 2018 އޮކްޓޫބަރު 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އޮފީސް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ
     މަޖީދީމަގު
      ފޯން:  3010990
      ފެކްސް: 3010959

13 ޞަފަރު  1440

22 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ