އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

                                                            ނަންބަރު: (IUL)203-FINHUM/1/2018/15 

                       

 

 

 

                              އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

                                   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް މިއޭޖެންސީއިން ކުރި ނަމްބަރު(IUL)203  FINHUM/I/2018/12    (3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018) ގެ އިއުލާނުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވުމާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.     

               09  ސަފަރު    1440

               18  އޮކްޓޯބަރ  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308

18 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ