ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ކްރިކެޓް މުބާރާތް

މުބާރާތް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/10ނަންބަރ:

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ކްރިކެޓް މުބާރާތް 2018


މި ބޯރޑުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ކަލަންޑަރކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކުޅުން 26 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާތީ ކްލަބްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ މި ބޯރޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންނަމަ 22 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން މިބޯޜޑަށް ލިއުމަކުން އެންގުންއެދެމެވެ.  


17 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

17 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ