ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރ IUL)378/2018/30) ބާޠިލް ކުރުން.

އިޢުލާނު

 

އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)378/2018/30 ބާޠިލް ކުރުން.

 

            މިކައުންސިލުން 07 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު، އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ IUL)378/2018/30) އިޢުލާންގައި މުއްދަތު ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށްފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

17 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ