މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން "ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

                         ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު                                                                       

 

   ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން "ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:  

•      ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ (އެމް.އީ.އީ) އިން "ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)438-WS/438/2018/249 (23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018) އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވުމާ ގުޅިގެން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލައް އައި ބަދަލަކާ އެއްކޮއް އާ ބިޑެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

  • ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ (އެމް.އީ.އީ) އިން "ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

  • މި މަސައްކަތުގެ "ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" އަދި "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މިއިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސްކުރެވި އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު www.environment.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މި ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާނީ 'ބިޑަރޒް ރެޖިސްޓަރޭސަން ފޯމް' [email protected] އަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވައިގެނެވެ. މިފޯމް މިގެޒެޓް އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވި އަދި މިނިސްޓަރީގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރެޖިސްޓަރީ ކުރެއްވޭނެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 23  އޮކްޓޫބަރ 2018 ވާ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

 

  • މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ސާފްކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ، އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ24  އޮކްޓޫބަރ 2018 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް، ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ([email protected]).

 

  • ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން (ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން "ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު، "ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" ގައި ވާގޮތައް ބީލަން ހުށަހަޅާ އެޑްރެސް ލިޔެވި އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ނަން ސާފުކޮށް ލިޔެވިފައި  އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ 'ބިޑް ވެލިޑިޓީ' މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  މިބީލަމުގައި 'އިލެކްޓްރޯނިކް ސަބްމިޝަން' ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

  • ބީލަން ހުށަހަޅޭނެ ސުންގަޑި ގަޑިއަކީ 1 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 1 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގަ ހާޒިރުވާން ބޭނުން ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ޖީ.ސީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މާފަންނު، މާލެ، 20392 ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: +(960) 301 8446،  ފެކްސް: +(960) 301 8301

ވެބްސައިޓް: http://www.environment.gov.mv

17 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ