މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 09 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

 އެއްބައި ބައު ދަގަނޑު (ގާތްގަޑަކަށް 30 ޓަން)

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށި ސައިޓްގައި

79,200.00

5,000.00

ވީމާ، މިތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ.  ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެމަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޞަފަރު 1435

31 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ