މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 09 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ނަންބަރު

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

1

ނިޔާމަ ދޯނި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށި ސައިޓުގައި

100,000.00

5,000.00

2

ހާލާފަރު ލޯންޗް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށި ސައިޓުގައި

20,000.00

2,000.00

 ވީމާ، މިތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޞަފަރު 1435

31 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ