މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުރި ފެންތާންގިއެއް ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

 މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުރި ފެންތާންގިއެއް ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ކުރެވުނުު IUL)141-LM/141/2018/271) ނަންބަރު

ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

                                     02 ޞަފަރު 1440

11 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ