ށ. ނަރުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

މިކޯޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 19 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ 16:00 ގައި މިކޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.

#

ނަން

އަދަދު

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރު ކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު

1

އޮފީސް މޭޒު(ދެކޮޅު ވަތްބަރިލީ)

1

100.00ރ

5.00ރ

2

އޮފީސް މޭޒު(އެއްކޮޅު ވަތްބަރިލީ)

1

150.00ރ

5.00ރ

3

އަތްގަނޑުނުލާ ގޮނޑި(ޕުލާސްޓިކް)

4

30.00ރ

5.00ރ

4

އަތްގަނޑުލީ ގޮނޑި(ޕުލާސްޓިކް)

12

30.00ރ

5.00ރ

5

ފާރުގައި ބަހައްޓާ ގަޑި

1

5.00ރ

1.00ރ

6

ބައިސްކަލް (ސައިކުލޯން ޕްރޯ)

1

200.00ރ

5.00ރ

7

ރެކް

1

150.00ރ

5.00ރ

8

އަލަމާރި

1

100.00ރ

5.00ރ

9

ފައިލް ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑު

1

100.00ރ

5.00ރ

10

ރޭޑިއޯ

1

50.00ރ

5.00ރ

11

އެއަރކޮންޑިޝަން(ހިޓާޗީ 9000 ބީ.ޓީ.ޔޫ)

2

50.00ރ

5.00ރ

12

އެއަރކޮންޑިޝަން(ހިޓާޗީ 24000 ބީ.ޓީ.ޔޫ)

2

50.00ރ

5.00ރ

13

މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރ(އެޗް.ޕީ އޮފީސްޖެޓް)

1

10.00

1.00ރ

14

ޕްރިންޓަރ (އެޗް.ޕީ ޑެސްކް ޖެޓް)

1

50.00

5.00ރ

 

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:  ނީލަން ކިޔަން ފެށުމުން،  ނީލަމުގައި ބައިވެރިއަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެ އަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ އިތުރު ފަރާތަކުން އަގެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީ ކަމުގައި ނިންމާނީއެވެ. އަދި ނީލަން ނިމުނުގޮތް  ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި  ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި  އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.

 

                  ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުން ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ގެންދަންވާނެއެވެ.  މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޯޓުގެ ނަންބަރު C8C/2018/04 (08 އޮކްޓޯބަރ 2018) އިޢުލާންވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

                  ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ