މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަގްރޭޓަޑްގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ދަށުން ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީން ބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން

މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)MITDC-BD/1/2018/7  އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަގްރޭޓަޑްގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ދަށުން ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީން ބިން ދޫކުރުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 2018 ސެޕްޓެމްބަރު 13 ވީ ދުވަހު ކުރެވުނު ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

 

 

26  ސެޕްޓެމްބަރު 2018

16 މުޙައްރަމް 1439

26 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ