Cricket Board of Maldives
Maldives
ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/07ނަންބަރ:

ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް


މިބޯރޑުގެ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެެނެރަލްގެ މަގާމްއަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 4 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00ގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މިބޯޜޑަށް އެންގުންއެދެމެވެ. ލިއުމާއެކު ސީވީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެކްސްޕީރިއަންސް، ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާއެއްގައި އުޅެފައި އަދި ޑިގްރީ ލެވަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮވެއެޖެނަމަ އަހުމިއްޔަތު ކަން ދެވޭނެއެވެ.


26 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 

26 September 2018
ހޯދާ