ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރު ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމަންޓރީ އެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވެެގެން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

 

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/024

 

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރު ވީޑިއޯ  ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރު  (TCL/PROC-TA/2018/023) ބާޠިލްކުރެވުނު ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

03  މުޙައްރަމް 1440

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                                                           Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                        Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                                Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

13 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ