ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޝިނަރީ ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

 

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/023

 

މިކުންފުންޏަށް ތިރީގައި ތަފްޞީލްކުރެވިފައިވާ މެޝިނެރީ ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރު  (GMIZL/PROC-TA/2018/003) ބާޠިލްކުރެވުނު ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މެޝިނަރީ

ބްރޭންޑް

މޮޑެލް

އަދަދު

SKID STEER LOADER

BOBCAT

S450

02

 

 

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

03 މުޙައްރަމް 1439

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                 Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                   Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514            Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

13 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ