މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 2013 ޑިސެންބަރު 16 ގައި މި އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

21 ޞަފަރު  1435

24 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ