ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/06ނަންބަރ:

ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް


މިބޯރޑުގެ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެެނެރަލްގެ މަގާމްއަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00ގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މިބޯޜޑަށް އެންގުންއެދެމެވެ. ލިއުމާއެކު ސީވީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެކްސްޕީރިއަންސް، ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާއެއްގައި އުޅެފައި އަދި ޑިގްރީ ލެވަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮވެއެޖެނަމަ އަހުމިއްޔަތު ކަން ދެވޭނެއެވެ. 


3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 

03 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ