މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 29 ޑިސެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

 

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

1

ކްރޭން ކޮމަޓްސޫ

V1A1129

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރެންޓަލްސްގައި

726,544.56

12,000.00

2

ކްރޭން ކޮބެލްކޯ

V1A1235

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރެންޓަލްސްގައި

560,409.00

12,000.00

ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ 2013

20 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ