މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އިޢުލާން

                      29 ޑިސެމްބަރ 2013 ވާ އާދީއްތަދުވަހު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

1

ޖީޕް  (މަރުޓީ)

MNDF 1297

ޅ.މަޑިވަރު ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

25,000.00

2,000.00

2

ޖީޕް  (ސުޒުކީީ)      

MNDF 1234

ކ.ހުޅުލެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

25,000.00

2,000.00

3

ޖީޕް  (މަހިންދްރާ)

MNDF 1299

ކ.ހުޅުލެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

25,000.00

2,000.00

4

ޖީޕް  (ސުޒުކީ)

MNDF 1258

ލ.ކައްދޫ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

20,000.00

2,000.00

5

ޖީޕް  (މަހިންދްރާ)

MNDF 1260

ލ.ކައްދޫ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

25,000.00

2,000.00

6

ލޮރީ  (އިސުޒޫ)

MNDF 1253

ލ.ކައްދޫ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި

25,000.00

2,000.00

7

ކާރު  (ހަވަލް H-5)

MNDF 1493

އައްޑޫ ސިޓީ/ ސ.ގަން

20,000.00

2,000.00

8

ޖީޕް  (މަހިންދްރާ)

MNDF 1271

އައްޑޫ ސިޓީ/ ސ.ގަން

25,000.00

2,000.00

ވީމާ، މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަން ހުންނާނެއެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ 2013

22 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ