އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ އަދި ޓޯނާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                    ނަންބަރު        137 –IU/PR/2018/19       

 

 

އިޢުލާން

 

 

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކައުންޓަރތަކާއި ސާރވިސް އޭރިއާ ތަކަށް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދީ އެއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުމަބަލްސް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

               ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

ތަފްޞީލު

ޕްރޮކިއުމަންޓް

13:00

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް

13:00

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

               18 ޛުލްހިއްޖާ 1439

  29 އޯގަސްޓް 2018         

29 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ