މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުޟޫލުން 1 އަހަރު ދުވަހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ނަމްބަރު: 337/337/2018/31 (IUl)

އިޢުލާން

ކޮންޓްރެކްޓް އުޟޫލުން 1 އަހަރު ދުވަހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް  މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.

މަޤާމް :

މަސައްކަތު

މުސާރ:

-/3100

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

-/1000

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

-/900

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް :

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ކ.މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ / ކ.މާފުށި

މަޤާމުގެ ،މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް:

ކައުންސިލުން މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓާރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ދުވާލަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު:

08 ގަޑިއިރު ( ހެނދުނު8:00 ން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 14:00 ން 18:00 އަށް)

މަޤާމް:

ރޭންކް

ކުލެޝިފިކޭޝަން

ޝަރުތު

 

މަސައްކަތު

އެސް.އެސް.1

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

އަސާސީ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އިނގުން.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތަށް:

ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަޖްރިބާއަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

* ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް.

* މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ. (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު، ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކިފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ޓްރާންސްކްރިފްޓުގެ ކޮޕީ.

* މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

* ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ކާޑުގައިވާ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް)

 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:

ވަޒިފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއި އެހެން ލިޔުންތައް، 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން، މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނީ، މި އިދާރާގެ 6640073 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 

26 އޮގަސްޓް 2018

 

 

 

 

26 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ