މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގެ ބެކްޑްރޮޕް އަދި ޑެކޮރޭޝަންތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގެ ވެޑިންގ ބެކްޑްރޮޕް އާއި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޑެކޮރޭޝަންތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2018 އޯގަސްޓް 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ / އަމީނީމަގަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން 2018 އޯގަސްޓް 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި އޮންނާނެއެވެ.

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ސުވާލުތައް 2018 އޯގަސްޓް 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުންއެދެމެވެ.

15 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ